Zákonom č.343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádzajú nové pojmy a menia sa určité povinnosť pri nakladaní s odpadom.Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 

V tejto súvislosti sú zavedené nové pojmy, povinnosti a požiadavky pre všetkých, ktorý tvoria odpad.


Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

 

a. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,


b. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c. nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.


Z pojmov v zákone č. 343/2012 Z. z sú predmetné hlavne:

 

a. § 2
ods. 23 Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov

b. § 2 ods.34

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)]


Biologický odpad, ktorého súčasťou je aj kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov, ak je separovaný sa následne musí zhodnotiť v zmysle platných predpisov.Kuchynský odpad je vedľajším živočíšnym produktom ak:

 


 1. pochádza z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave -(kategória 1)

 2. je určený na kŕmne účely – (kategória 3);

 3. je určený na spracovanie tlakovou sterilizáciou alebo spracovanie metódami určenými v článku 15 ods. 1 písm. b) prvý pododsek, na transformáciu na bioplyn alebo kompostovanie (kategória 3)
 4. a na nakladanie s ním sa vzťahujú požiadavky Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (Úradný vestník EÚ L 300 zo 14.11.2009).  Definícia:

  kuchynský odpad“ je všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach.  Kuchynský odpad sa podľa čl. 11 nariadenia č. 1069/2009 zakazuje použiť na kŕmenie hospodárskych zvierat s výnimkou kožušinových zvierat, ale aj tie musia požiadať o povolenie na jeho kŕmenie miestne príslušnú regionálnou veterinárnou a potravinou správou (RVPS). Kuchynský odpad je možné len spracovať v schválených závodoch a zariadeniach ak používajú na spracovanie tlakovú sterilizáciu alebo niektorú zo schválených metód podľa prílohy č. IV nariadenia EÚ č. 142/2011 (Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 1097/2012 ktorým sa v prípade odosielania vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov medzi členskými štátmi mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011),  alebo sa kompostuje alebo transformuje v bioplynovej stanici.
  Akákoľvek činnosť súvisiaca s nakladaním (zber, preprava, skladovanie, spracovanie) s kuchynským odpadom a použitými potravinárskymi olejmi, podlieha požiadavkám nariadenia (ES) č. 1069/2009 a jeho vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a subjekt musí byť registrovaný alebo schválený príslušným orgánom veterinárnej správy.
Miesta na zber – sústreďovanie kuchynského odpadu a použitých potravinárskych olejov musia byť schválené na základe písomnej žiadosti miestne príslušnou RVPS ako sklad vedľajších živočíšnych produktov.

Prepravca ak vykonáva len prepravu kuchynského odpadu a použitých potravinárskych olejov musí písomne požiadať o registráciu
činnosti prepravy
formou žiadosti RTF format na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR. Ak preprava je súvisiacou činnosťou so skladovaním alebo spracovaním, tak ju schvaľuje spolu s touto činnosťou na základe písomnej žiadosti RTF format, miestne príslušná RVPS


Spracovanie kuchynského odpadu v bioplynovej stanici alebo kompostovacom zariadení podlieha schváleniu na základe písomnej žiadosti RTF format miestne príslušnej RVPS.

 

Niektoré základné požiadavky, ktoré musí spĺňať


A) Bioplynová stanica

Musí byť vybavená pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, ktorú nemožno obísť, pre prijímané vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty s maximálnou veľkosťou častíc 12 mm pred ich vstupom do jednotky,


 1. so zariadením na monitorovanie dosiahnutia teploty 70 °C počas jednej hodiny;
 2. s prístrojom na kontinuálne zaznamenávanie výsledkov monitorovacích meraní uvedených v písm. a); a

 3. zodpovedajúcim systémom, pomocou ktorého   sa zabraňuje nedostatočnému ohrevu.


Štandardné parametre transformácie

Materiál kategórie 3- kuchynský odpad, ktorý sa používa ako surovina v bioplynovej stanici vybavenej pasterizačnou/hygienizačnou jednotkou, musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

 


 1. maximálna    veľkosť častíc pred vstupom do jednotky: 12 mm;
 2. minimálna teplota všetkého materiálu v jednotke: 70 °C; a

 3. minimálny čas v jednotke bez    prerušenia: 60 minút.

B) Kompostovacie zariadenia

Musí byť vybavené uzatvoreným kompostujúcim eaktorom alebo uzatvoreným priestorom, ktorý nemožno obísť, pre vedľajšie ivočíšne produkty alebo odvodené produkty dovezené do zariadenia, a musí byť   vybavené:

 


 1. zariadeniami    a monitorovanie teploty v reálnom čase;
 2. prístrojmi na zaznamenávanie výsledkov  monitorovacích meraní uvedených v písm. a), v prípade potreby nepretržite;

 3. zodpovedajúcim bezpečnostným systémom,    pomocou ktorého sa zabraňuje nedostatočnému ohrevu.Štandardné parametre transformácie

Materiál kategórie 3 – kuchynský odpad, ktorý sa používa ako surovina v kompostovacom zariadení musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

 

 1. maximálna veľkosť častíc pred vstupom do jednotky: 12 mm;
 2. minimálna teplota všetkého materiálu v jednotke: 70 °C; a

 3. minimálny čas v jednotke bez prerušenia: 60 minút.


Nakladanie   s použitými potravinárskymi olejmi, ktoré    sú zaradené pod kuchynský odpad materiál kategórie 3, podlieha    schváleniu podľa nariadenia (ES) č.1069/2009, ak sa použije na   výrobu bionafty a niektorá zo zložiek po spracovaní sa použije na kŕmne účely    alebo ako surovina do bioplynovej stanice alebo   kompostovacieho zariadenia alebo výrobu organických hnojív alebo zúrodňujúcich    látok a tieto produkty sa používajú na hnojenie.

Hlavným premetom  podnikania spoločnosti   Ekronn  s.r.o. je obchodovanie, zber, preprava a skladovanie vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3 /kuchynský odpad/ ako aj plastov.  Odber sa uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy o odpadovom hospodárstve. Zber je zabezpečený prostredníctvom   obchodných zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej odpadovej legislatívy SR podľa zákona o odpadoch.  Spoločnosť vyrába technológie na spracovanie  odpadov ako aj prevozné a skladovacie odpadové kontajnery.

 

ODPAD JE ŠKODA VYHADZOVAŤ

Hlavným predmetom  podnikania spoločnosti   Ekronn  s.r.o. je obchodovanie, zber, preprava a skladovanie odpadov. Odber sa uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy o odpadovom hospodárstve. Zber je zabezpečený prostredníctvom   obchodných zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej odpadovej legislatívy SR podľa zákona o odpadoch.

Naše služby:

- odvoz a spracovanie  kuchynského odpadu (materiál kategórie 3),

- odvoz a spracovanie kuchynských olejov a tukov,

- odvoz a distribúcia zhodnotených separovaných zložiek,

- legislatívne poradenstvo.

 

Prečo si nás zvoliť za partnerov?

- máme nízke ceny,

- poskytujeme zberné nádoby,

- odvoz odpadu a ich intervaly prispôsobíme Vašim potrebám,

- správame sa  v maximálnej miere šetrne k prírode.

 

Rozhodnite sa sami.

Prestaňte odoberať veľakrát predražené služby.

Garantujeme Vám korektné jednanie a priaznivé ceny.

Svoju prácu robíme zodpovedne a poctivo.

Sledujeme nové trendy a prispôsobujeme sa im.

 


 


NDhkOTI2M2